Ekiş wagtynyň başlamagy - Agaçlar we gyrymsy agaçlar

img

Güýzmi ýa-da bahar? Agaçlar we gyrymsy agaçlar üçin iň amatly ekiş wagty haçan? Bu soragy her ýyl özümize berýäris. Birnäçe esasy faktorlary düşündirmäge synanyşarys.

Ekiş döwri

Aýaz ýok bolsa, oktýabrdan mart aýyna çenli agaç we gyrymsy agaç ekip bilersiňiz.
Arealaňaç kök agaçlary mart aýynyň ahyryna çenli ekip bolýar. Şeýlelik bilen, bu agaçlar bilen oktýabr we noýabr aýlary has amatly, sebäbi çagalar baglarynda irki güller, ýaprakly gyrymsy agaçlar, kirpik ösümlikleri we ownuk agaçlar bar we salkyn ammarlarda ýa-da ammarlarda saklanýar. Şonuň üçin bahara we bahara satyn almakda hil we hil taýdan belli bir artykmaçlyk bar. 

Dökülen kökli ösümlikleri maý aýynyň başyna topraga goýup bolýar. Olaryň kökleri gowy ösdi.
Gazanyň kökleri bolan agaçlar we güller tomusda ekilip bilner. Sufficienteterlik suwarmaga üns berilmelidir.

Gyrymsy agaç we agaç kökleri | Ekiş döwri
elalaňaç kök agaçlary we gülleri | Iň soňunda oktýabr-mart aýlary
Torf ýa-da toprakly agaçlar | Oktýabr-maý aýlary
Gazanyň kökleri bolan agaçlar we güller | Oktýabr, tomsuň ahyryna çenli

Springazda ekmegiň artykmaçlygy

Arealaňaç kökli güllerden başga, aýazlara has duýgur bolan ösümlikleriň hemmesine bahar ekmek maslahat berilýär. Bular, meselem, rododendron, guty, alça laurel we fotiniýa ýaly hemişe gök öwüsýän ösümlikler, şeýle hem gül mallow, gortensiýa we lawanda ýaly ýaprakly ösümlikler. Şeýle ösümliklere kök ulgamlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin tutuş bir bag möwsümini bersek, ilkinji sowuk döwrüne gyş başlanmanka ekileninden has gowy çydap bilerler. Umuman, aýazlara çydamly gyrymsy agaçlar we agaçlar sentýabryň ahyryndan aprel aýynyň ahyryna çenli toprak doňmasa we gaty çyg bolmasa, iň gowy ekilýär. Güýz ekmek, ösümlikleriň kök ulgamlaryny bahara çenli ösdürip biljekdigini, soňra bolsa ösüş artykmaçlygy bilen başlap biljekdigini aňladýar.

Uly agaçlar
Güýz ekişleri has uly agaçlar üçin hem peýdalydyr. Bu wagt agaçlar ösüp başlaýar. Diňe güýçli güýz we gyş tupanlaryna sezewar bolan sebitlerde bahar ekmek artykmaçlykdyr.
Hususan-da, gyş aýlarynda agaç gabygy gün şöhlelerinde gaty birmeňzeş gyzýar. Güneşli we kölegeli taraplaryň arasyndaky esasy temperatura tapawudynyň üsti bilen täze ekilen agaçlarda dartgynlylygyň ýarylmagy töwekgelçiligine garşy durmak üçin güýzde ekilen agaçlar inçe zygyr matadan örtülendir. Şeýle hem bu ösümlikleri suwuň ýitmeginden goraýar.

EM-Blume-041-42 sm

Ýalaňaç kök agaçlary üçin güýz ekişiniň artykmaçlygy

Esasanam indi oktýabr we noýabr aýlarynda ýalaňaç agaç ekmek maslahat berilýär. Bular ýazda kök urar we ýürekden ösüp başlar. Indiki aýaz boş hepdelerinde we aýlarynda ýeterlik suwarmaga üns berilmelidir.

Sentýabr aýynyň başynda toprak ýa-da kök toprakly ýaprakly we aýazly ýaprakly hemişe gök öwüsmeli. Suw gyşda ýapraklaryň we iňňeleriň üsti bilen bugarýar. Bu ösümlikden energiýa alýar we gyşa çenli kökleri ýeterlik ösmedi. Ösümlikler aňsatlyk bilen doňup bilýärdi.

Gyş çydamly - munuň manysy näme?

Gödek görkezme howanyň, ösümlikleriň we gyşyň çydamlylyk zolaklary diýilýär. Olara, beýleki zatlar bilen birlikde, deňiz derejesinden beýiklik, güýçli şemallar we geografiki ýerleşiş täsir edýär. Bagyň eýesi üçin gyzykly zat, gyşda çydamlylyk zolaklarynyň (WHZ) Germaniýada 5b (salkyn, Alp daglary) -dan 8a çenli (ýyly, Reýn jülgesi) klassifikasiýasydyr. Ösümlikleriň her dürli görnüşi üçin, gyşyň çydamlylyk zolagy üçin maslahat berilip bilner.

Salgymyz 'Berkarar' SDAM, Zemin gaty, A77b dükany, Aşgabat, TÜRKMENISTAN

Biz bilen habarlaşyň +993 12 46-88-59 +993 12 97-91-75


HYZMATDAŞLYK ÜÇIN +993 62 010042