Agaçlaryň şahalaryny haçan kesmeli?

img

Iýul aýynda guty agaçlaryňyzy ýa-da arçalaryňyzy kesmegi sypdyran bolsaňyz, sentýabrda ýa-da soňrak kesilip bilner. Diňe şu giç kesilende kesilen ýaralaryň doly bejerilmejekdigini göz öňünde tutmalysyňyz. Şonuň üçin tomusda guty agajyňyzy kesmäge wagt tapmasaňyz, indiki ýylyň mart aýynyň ortalaryna - ösüş etaby täzeden başlamazdan ozal goýmagy maslahat berýäris.

Boks agajyny we kirpi kesmek üçin beýleki wagt görnüşleri

Agaç agaçlaryny ýa-da kirpikleri kesmek üçin öz wagtynda iki dürli wariant bar:

1-nji wariant: 
Maý aýynyň ahyrynda, iýun aýynyň başynda kesiň. Şeýlelik bilen, kirpiniň ýa-da agaç agajynyň has dykyz ösmegi üçin adatça iýun aýynyň ahyrynda bolup geçýän ikinji ösüş tapgyryny ulanyp bilersiňiz. Soňra iýul aýynyň ortalaryna ýa-da ahyryna çenli ýene kesip bilersiňiz. 

2-nji wariant: 
Iýul aýynyň ortalarynda ýa-da ahyrynda kesiň. Şeýlelik bilen, kirpiňizi ýa-da agaç ösümliklerini ýylda bir gezek kesmeli. Şeýle-de bolsa, gutujygyňyzy ýa-da kirpiňizi has dykyz ösmäge höweslendirmek isleseňiz, 1-nji görnüşi ulanyp, ýylda iki gezek kesmeli.

Salgymyz 'Berkarar' SDAM, Zemin gaty, A77b dükany, Aşgabat, TÜRKMENISTAN

Biz bilen habarlaşyň +993 12 46-88-59 +993 12 97-91-75


HYZMATDAŞLYK ÜÇIN +993 62 010042