Beýiklikde agaç çapmak

img

Agaçlarda işlemek höwesjeň bagbanlar üçin çylşyrymly, kyn we howply mesele. Şahalary ýerden kesmek aňsat we ygtybarly çemeleşme.
Kyn iş
Hususan-da, tejribesiz bagbanlar üçin agaçlarda işlemek tehniki taýdan kyn we hatda howply bolup biler. Oftenygy-ýygydan sowuk we çygly güýz howasy meseläni hasam çylşyrymlaşdyrýar, sebäbi şahalary süýnýär we elleri gysýar. Agaçlaryň depelerini kesmek, aýaklaryňyzy ýere goýup, gyrkymlary kesmek arkaly has aňsatlaşdyrylyp bilner.
Ýerden işlemek
Birnäçe leňňer we rolikli geçiş, kesmek meselelerini kesmek üçin gyrkymlary ulananyňyzda zerur energiýany azaldar. Bagban elmydama howpsuz ýerde galýar we elmydama doly gözegçilikde saklanýar. Goşmaça artykmaçlyk hökmünde, kesilen şahalary kesýän şahaňyza aňsatlyk bilen baglap bolýar, ýagny goşmaça berkitme talap edilmeýär.
Hünärmen maslahaty
Thearanyň gyralarynyň çişmeginiň öňüni almak üçin elmydama kesilen pyçaklary ýiti saklamaly, bu bolsa kesikleriň has gowy bejerilmegini we hatda ýarada we agaçda keseliň döremegine sebäp bolup biler.

Salgymyz 'Berkarar' SDAM, Zemin gaty, A77b dükany, Aşgabat, TÜRKMENISTAN

Biz bilen habarlaşyň +993 12 46-88-59 +993 12 97-91-75


HYZMATDAŞLYK ÜÇIN +993 62 010042