Kiçijik suw býudjeti? Suwy az bolan ösümlikleri göz öňünde tutuň.

img

Bagyňyz gaty gurak ýaly görünse ýa-da suwarmaga wagtyňyz ýok bolsa, suwy az talap edýän ösümlikler jogap bolup biler. Her bir ösýän bagban üçin az suwly, pes hyzmat ediji ösümlikler bar.

 

Suwy az talap edýän ösümlikler, gurak howa ýa-da ýygy-ýygydan suw ýetmezçiligi bolan sebitde ýaşaýan bolsaňyz, kommunal tölegleriňizi azaltmak isleseňiz ýa-da köp wagt sarp etmek üçin köp talap etseňiz, bagbanlyga girmegiň ajaýyp usulydyr. suwarmak.

“Pes suw” sözleri kaktus, bambuk we pampa otlary bilen doldurylan gaty bir bagy ýada salsa, täzeden pikirleniň. Daşky giňişligiňize reňk we täzelik goşýan özüne çekiji, pes suw peýza .yny döretmek gaty mümkin.

Gardenerli bag merkeziňizde az suw talaplary bolan köp owadan we tolgundyryjy ösümlikleri tapyp bilersiňiz, bu bolsa dostlaryňyzyň göripligi bolar ýaly ajaýyp displeý döretmäge mümkinçilik berer.

Başlamazdan ozal

Ilki bilen, “pes suwuň” “suw ýok” manysyny aňlatmaýandygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Hatda suwy az talap edýän ösümliklerem täze gurşawyna uýgunlaşmak üçin wagt gerek we kökleri gurulýança yzygiderli, goşmaça suwarmak gerek bolar. Iň gowusy, saýlan ösümlikleriňiziň ownuk nusgalaryndan başlamak, ulaldygyça daş-töweregine öwrenişmäge mümkinçilik bermek.

Bu başlangyç tapgyryň uzynlygy birnäçe faktorlara baglydyr: ekilen ýylynyň wagty (güýzüň ahyry bilen ýazyň başynda adatça iň gowusy, kümüş ýaprakly, has az güneş söýüjileri aprel aýynda kök ekmäge wagt bermek üçin ekmeli; gyşdan öň gowy); konteýneriň ýa-da gazanyň ululygy ösümlikleriňizdedir (has gowusy has gowy) we täze ösümligiň ýagdaýy.

Ikinjiden, pes suw talaplary bolan bu ösümlikleriň köpüsi gurlansoň goşmaça suw bolmazdan ýaşap bilse-de, her aý goşmaça suw alsalar has gowy öser we has özüne çekiji görüner. Topragyň üstünde kompost, agaç kesmek ýa-da dökün ýaly bir gatlak ulanmak çyglylygy saklamaga kömek eder.

Has aňsatlaşdyryň

Suwaryşdan doly azatlyk isleseňiz, GARDENA-nyň suw kompýuterleri muny üpjün edýär. Bu akylly suwaryş çözgütleri işlemek we çeýe programmirleme opsiýalaryny hödürlemek aňsat, nirede bolsaňyzam hemişe bagyňyzy doly gözegçilikde saklarsyňyz.

Kompýuteriňizi bagyňyzdaky bir ýa-da birnäçe suwaryş enjamynyň awtomatiki dolandyryşlaryna birikdiriň. “Gardena” modelleriniň hemmesini ulanmak aňsat we durmuşdan lezzet almak üçin has köp wagt berýän çylşyrymly programmirleme zerurlygy ýok.

Suw az talap edilýän ösümlikler

Indi işe başlamaga taýyn, Korol bagbançylyk jemgyýetinden birnäçe teklip :.
 

Afrikaly daýza garaýagyz nahallary

Afrikanyň daýza garaýagyz tohumy dar ýaprakly we ýazyň ahyryndan güýz aýyna çenli 6 sm çenli gülgüne meňzeş gül kelleleri, sarymtyl çuňňur gülgüne şöhleler bilen köp ýyllyk (iki ýyldan gowrak ýaşaýan ösümlik). disk. Iň ýokary beýikligi ýarym metre ýetmek üçin iki ýyldan bäş ýyla çenli wagt gerek we -5 gradus Selsiýadan pes ýaşamak üçin gaty kyn.

small water budget 1

Umumy Marigold

“Common Marigold” suwy az talap edýän başga bir ösümlik. Bu çalt ösýän ýyllyk ýa-da iki ýyllyk (bir ýyldan iki ýyla çenli ösýän ösümlik) hoşboý ysly ýapraklary we açyk mämişi gül ýaly gülleri bar, tomusda we güýzde ilkinji gaty aýazlara çenli yzygiderli gülleýär. Iň ýokary beýikligi ýarym metre ýetmek üçin bir-iki ýyl gerek, hatda agyr gyşlardan (-15 gradus) diri galmak üçin gaty kyn. 

small water budget 2

Imperial Gem Lavender

Imperial Gem lawanda, dar çal-ýaşyl ýaprakly we tomusda goýy gyrmyzy gülleriň hoşboý ysly ýaprakly hemişe gök öwüsýän gyrymsy agaçdyr. Suwy pes talap edýän bu zawod, iň ýokary beýikligi ýarym metre ýetmek üçin iki ýyldan bäş ýyla çenli wagt alýar we hatda agyr gyşlardan (-15 gradus) ýaşamak üçin gaty kyn.

small water budget 3

Mawy globus tistlini basyň

“Taplow Mawy globus” tikeni, bölünen, ýaprakly ýaşyl ýaprakly berk, dik otly köp ýyllyk. Tegelek, polat-gök gül kelleleri tomusda şahaly, ýaprakly baldaklarda gülleýär. Iň ýokary beýiklige bir ýarym metre ýetmek üçin iki-bäş ýyl gerek, kontinental gyşlaryň iň sowuklaryna (-20 gradusdanam pes) çydam etmek üçin gaty kyn.

small water budget 4

Elbetde, bular saýlamaly az suw talaplary bolan ösümlikleriň mekgejöweniniň diňe sanlyja bölegi. Gyrymsy agaçlary, otlary, asylan sebet ösümliklerini ýa-da agaçlary gözleýärsiňizmi, bagyň her görnüşi üçin bir zat bar - näçe wagt ýa-da suw bolsa-da.

Salgymyz 'Berkarar' SDAM, Zemin gaty, A77b dükany, Aşgabat, TÜRKMENISTAN

Biz bilen habarlaşyň +993 12 46-88-59 +993 12 97-91-75


HYZMATDAŞLYK ÜÇIN +993 62 010042