Peýdaly bakjaçylyk maslahatlary

Image

Ekiş wagtynyň başlamagy - Agaçlar we gyrymsy agaçlar

Güýzmi ýa-da bahar? Agaçlar we gyrymsy agaçlar üçin iň amatly ekiş wagty haçan? Bu soragy her ýyl özümize berýäris. Birnäçe esasy faktorlary düşündirmäge synanyşarys.Ekiş döwriAýaz ýok bolsa, oktýabrdan mart aý...

Giňişleýin oka
Image

Agaçlaryň şahalaryny haçan kesmeli?

Iýul aýynda guty agaçlaryňyzy ýa-da arçalaryňyzy kesmegi sypdyran bolsaňyz, sentýabrda ýa-da soňrak kesilip bilner. Diňe şu giç kesilende kesilen ýaralaryň doly bejerilmejekdigini göz öňünde tutmalysyňyz. Şonuň...

Giňişleýin oka
Image

Beýiklikde agaç çapmak

Agaçlarda işlemek höwesjeň bagbanlar üçin çylşyrymly, kyn we howply mesele. Şahalary ýerden kesmek aňsat we ygtybarly çemeleşme.Kyn işHususan-da, tejribesiz bagbanlar üçin agaçlarda işlemek tehniki taýdan kyn w...

Giňişleýin oka
Image

Kiçijik suw býudjeti? Suwy az bolan ösümlikleri göz öňünde tutuň.

Bagyňyz gaty gurak ýaly görünse ýa-da suwarmaga wagtyňyz ýok bolsa, suwy az talap edýän ösümlikler jogap bolup biler. Her bir ösýän bagban üçin az suwly, pes hyzmat ediji ösümlikler bar. Suwy az talap edýän ösü...

Giňişleýin oka
Image

Tomusda bagçylyk barada maslahatlar

Tomus - dynç alyş wagty. Biraz wagt gitmezden ozal, orta bagyňyzda näme etmelidigimiz barada birnäçe maslahatymyz bar.Güýçli ösýän araçäkleri kesmekKirpleriň dykyz we deň derejede ösýändigine göz ýetirmek üçin...

Giňişleýin oka
Image

Aý şöhlesi bilen bagbançylyk

Aý bagbanlary diýilýänini eýýäm eşitdiňizmi? Bagbanlaryň köpüsi, aýa laýyk gelse has gowy hasyl almak we ösümlikleriniň has gowy gülläp ösmegi bilen kasam edýärler. Aý senenamalary sag aý ýyldyzynda bagda näme...

Giňişleýin oka
Image

Tebigy bagçylyk

Öz bagyňyzdan gök önümler we miweler bilen üpjün etmegi göz öňüne getirmek ajaýyp. Şeýle bagyň durmuşa geçirilmegi köp fiziki güýji we wagty talap edýär. Mundan başga-da, öz-özüni üpjün edijiler üçin menýu möws...

Giňişleýin oka
Image

Orta aralykda bagçylyk

Baglarda ýa-da balkonlarda we eýwanlarda bol gülli ösümlikler islendik bag söýüjiniň ruhuny göterýär. Şeýle-de bolsa, ajaýyp orta baglar yzygiderli ideg we üns bermezden döremeýär ... Öldürilen kelleleri yzygid...

Giňişleýin oka
Image

Gazona ideg etmek barada maslahatlar

Iýul aýynda gazonyňyzy her hepde kesmeli. Ekişiňizde otlary gaty gysgaltmaýandygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Otlary yssy aýlarda kölegelere ýeterlik derejede saklaň. Umuman, gazon 5 santimetrden gysga bolmaly dä...

Giňişleýin oka
Image

Gür ösdürmek üçin gazony howalandyrmak

Zeper ýeten gazon ýerleri dem almak üçin howa zerur. Haçan-da gaz we örülen otlar gazonyň hemme ýerine ýaýrap, hatda sary tegmiller emele gelende, aerator dogry çözgütdir. Ot-çöpleri ýerden çykarýar we ilaty...

Giňişleýin oka

Salgymyz 'Berkarar' SDAM, Zemin gaty, A77b dükany, Aşgabat, TÜRKMENISTAN

Biz bilen habarlaşyň +993 12 46-88-59 +993 12 97-91-75


HYZMATDAŞLYK ÜÇIN +993 62 010042