Jaý hyzmat hakynda

About Img
Biz hakda

Bagyňyzda arzuwlaryňyzy ýetişdiriň.

E. S. JaýHyzmat, Türkmenistanda ussat bagbanlar we landşaft dizaýnerleri üçin ýokary hilli bag gurallary bilen üpjün etmek maksady bilen 2015-nji ýylda döredilen söwda kompaniýasydyr. 6 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan işlerimizde, müňlerçe müşderini islenýän bag enjamlary bilen tapyşdyrdyk hem-de bagbançylyk arzuwlaryny amala aşyrmaga kömek etdik. Häzirki wagtda Aşgabatda 5-den gowrak söwda nokady bolan toparymyz müşderilerimizi diňe bir ýokary hilli önümler bilen däl, eýsem satuwdan soň kanagatlanarly hyzmat we dostlukly gatnaşyklar bilen hem begendirýär.

Aşgabatdaky satyş nokatlary

Aşgabat Paýtagtymyzda siziň bagyňyzda bagçylyk üçin ajaýyp gurallary satýan 4 dükanymyz bar.

Köp satylan önümler

Giňişleýin gör
img
+
Tejribeli hünarmenlerimiz
img
1000+
Ýokary hilli haryt görnüşlerimiz
img
+
ÝYL BÄRI AJAÝYP HYZMAT
img
+
Kanagatlandyryjy servis hyzmatlary

Peýdaly bakjaçylyk maslahatlary

Image

Ekiş wagtynyň başlamagy - Agaçlar we gyrymsy agaçlar

Güýzmi ýa-da bahar? Agaçlar we gyrymsy agaçlar üçin iň amatly ekiş wagty haçan? Bu soragy her ýyl özümize berýäris. Birnäçe esasy faktorlary düşünd...

Giňişleýin oka
Image

Agaçlaryň şahalaryny haçan kesmeli?

Iýul aýynda guty agaçlaryňyzy ýa-da arçalaryňyzy kesmegi sypdyran bolsaňyz, sentýabrda ýa-da soňrak kesilip bilner. Diňe şu giç kesilende kesilen ý...

Giňişleýin oka
Image

Beýiklikde agaç çapmak

Agaçlarda işlemek höwesjeň bagbanlar üçin çylşyrymly, kyn we howply mesele. Şahalary ýerden kesmek aňsat we ygtybarly çemeleşme.Kyn iş

Giňişleýin oka

Salgymyz 'Berkarar' SDAM, Zemin gaty, A77b dükany, Aşgabat, TÜRKMENISTAN

Biz bilen habarlaşyň +993 12 46-88-59 +993 12 97-91-75


HYZMATDAŞLYK ÜÇIN +993 62 010042